ifrs 15 doanh thu từ hợp đồng với khách hàng

IFRS 15: Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng

Hoàng Minh Thái

(0 đánh giá)
2.999.000đ
1.199.000đ