Đây là một thoả thuận pháp lý giữa người hoặc tổ chức ("Khách hàng" hoặc "bạn") đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ ("Điều khoản") và các Thực thể Ký kết với Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo EAAF có thể áp dụng ("EAAF", "chúng tôi") . Bằng cách chấp nhận các Điều khoản này, ký một Đơn đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn ở độ tuổi pháp lý và có quyền ràng buộc Khách hàng với Đơn đăng ký, các Điều khoản này, và Bản mô tả Dịch vụ áp dụng (gọi chung là "Thỏa thuận").

Tất cả các thông tin, tài liệu, nội dung trình bày trên website này là các tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của trí tuệ của Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo EAAF ("Chúng tôi"). Quý "Khách hàng" hoặc "Bạn" không được phép sao chép, chỉnh sửa, chia sẻ cho các bên khác trừ khi có sự đồng ý của Chúng tôi.